Voorwaarden M2 academy

1. Aanmelding

Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en het insturen van het aanmeldingsformulier naar M2 academy. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. In het geval van onvoldoende deelnemers heeft M2 academy het recht de cursus te annuleren. Deelnemers worden hierover uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk op de hoogte gesteld.

2. Inschrijfformulier

Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld. De deelnemer ontvangt een inschrijvingsbevestiging.

3. Facturering

Bij de inschrijvingsbevestiging van de cursus wordt een factuur meegezonden.

4. Betaling

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, uiterlijk zes weken voor aanvang van de cursus. Indien hieraan niet is voldaan blijft de financiële verplichting ten opzichte van M2 academy bestaan, ook wanneer de deelnemer de cursus slechts gedeeltelijk of volledig niet heeft gevolgd, met uitzondering van het onder 5 gestelde. Alle kosten voortvloeiend uit het in gebreke blijven van betaling zijn voor de rekening van de cursist.

5. Annulering

 • Annulering voordat de opleiding of cursus is begonnen dient gemeld te worden per mail aan: info@m2academy.nl;
 • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is 10% van het cursusbedrag verschuldigd met een minimum van €50,-;
 • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is 25% van het cursusbedrag verschuldigd met een minimum van €50,-;
 • Bij annulering korter dan een maand voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is 50% van het cursusbedrag verschuldigd met een minimum van €50,-;
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van opleiding of cursus: cursist is volledig cursusbedrag verschuldigd.

6. Cursussen

Het gestelde in advertenties en andere schriftelijke voorlichting met betrekking tot de cursusinhoud maakt geen deel uit van de cursusovereenkomst. Indien M2 academy niet in staat is het cursusverloop volgens plan uit te voeren, wordt in overleg met de deelnemers naar een oplossing gezocht. M2 academy zal de uiteindelijke beslissing nemen en deze schriftelijk aan de deelnemers bevestigen.

7. Cursist

Om de opleiding en/of cursus te volgen dient de cursist de Nederlandse taal voldoende te beheersen in woord en geschift.

8. Lesmateriaal

Het lesmateriaal dat door M2 academy wordt verstrekt wordt eigendom van de deelnemer. Op de inhoud van dit lesmateriaal rust auteursrecht. Het is niet toegestaan dit cursusmateriaal te (doen) verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

9. Herexamen

 • De cursist heeft, bij voldoende aanwezigheid gedurende de opleiding, recht op één herexamen.
 • Het herexamen wordt gepland binnen 4-6 weken na de originele examendatum in overleg met de cursist en docent.

10. Klachten

In geval van klachten met betrekking tot de cursus kan de deelnemer zich in eerste instantie wenden tot de docent. Indien noodzakelijk, en in tweede instantie, kan men zich wenden tot de verantwoordelijke van M2 academy, mevrouw J. Strooband. Indien een klacht schriftelijk wordt geuit, wordt deze binnen 10 werkdagen door M2 academy behandeld. De deelnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de manier waarop M2 academy de klacht zal afhandelen.

11. Aansprakelijkheid

M2 academy is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer.

12. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, treffen M2 academy en de deelnemer in onderling overleg een regeling.

13. Covid-19 verzekering

1. Bij klachten is cursist afwezig, laat zich dezelfde dag testen, uitslag zelfde dag bekend:

 • Cursist stuurt e-mail (info@m2academy.nl) met afmelding, klachten en genomen actie en stelt eigen werkgever hiervan op de hoogte.

2. Cursist is positief getest

 • Cursist stuurt uitslag van test per mail (info@m2academy.nl) en stelt eigen werkgever op de hoogte.
 • Bij de opleidingen Preventie en Paro Preventie Assistent:
  • bij uitval van maximaal twee lesdagen: extra begeleiding tijdens de opleiding vanuit
   M2 academy en eigen praktijk
  • bij uitval van meer dan twee lesdagen: deelname kosteloos verplaatsen naar andere beschikbare datum
 • Bij de cursussen Anesthesie, (update) Rontgen, (Update) Preventie en Paro Preventie Assistent en Praktijkmanagement:
  • deelname kosteloos verplaatsen naar andere beschikbare datum

3. Cursist is negatief getest en één dag afwezig geweest

 • Cursist stuurt uitslag van test per mail (info@m2academy.nl) en stelt eigen werkgever op de hoogte.
 • Bij de opleidingen Preventie en Paro Preventie Assistent:
  • extra begeleiding tijdens de opleiding vanuit M2 academy en eigen praktijk
 • Bij de cursussen Anesthesie, (update) Rontgen, (Update) Preventie en Paro Preventie Assistent en Praktijkmanagement:
  • deelname kosteloos verplaatsen naar andere beschikbare datum.