Voorwaarden M2 academy

Voor de M2 academy algemene voorwaarden hanteren wij de door de NRTO opgestelde voorwaarden en gedragscode.

Voor de  meest recente versie van de algemene voorwaarden, zie https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/
en voor de gedragscode zie https://www.nrto.nl/kwaliteit/gedragscode/.

De voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die deelneemt aan één van onze opleidingen en/of cursussen. Bij inschrijving gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.

Toelichting/aanvulling op de algemene voorwaarden:

1. Aanmelding
Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en het insturen van het aanmeldingsformulier naar M2 academy. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. In het geval van onvoldoende deelnemers heeft M2 academy het recht de cursus te annuleren. Deelnemers worden hierover uiterlijk 2 weken van te voren schriftelijk op de hoogte gesteld.

2. Inschrijfformulier
Het aanmeldingsformulier dient volledig te worden ingevuld. De deelnemer ontvangt een inschrijvingsbevestiging.

3. Facturering
Bij de inschrijvingsbevestiging van de cursus wordt een factuur meegezonden

4. Annulering
Besluit je zelf te annuleren, dan zijn de voorwaarden van toepassing zoals beschreven in de algemene voorwaarden van de NRTO.
Deze zijn te vinden op: https://www.nrto.nl/kwaliteit/algemene-voorwaarden/
– Algemene voorwaarden consumenten voor Particulier Onderwijs en opleiding.  Artikel 5.

5. Cursussen
Het gestelde in advertenties en andere schriftelijke voorlichting met betrekking tot de cursusinhoud maakt geen deel uit van de cursusovereenkomst. Indien M2 academy niet in staat is het cursusverloop volgens plan uit te voeren, wordt in overleg met de deelnemers naar een oplossing gezocht. M2 academy zal de uiteindelijke beslissing nemen en deze schriftelijk aan
de deelnemers bevestigen.

6. Cursist
Om de opleiding en/of cursus te volgen dient de cursist de Nederlandse taal voldoende te beheersen in woord en geschift.

7. Herexamen
De cursist heeft, bij voldoende aanwezigheid gedurende de opleiding, recht op één herexamen. Het herexamen wordt gepland binnen 4-6 weken na de originele examendatum in overleg met de cursist en docent.

8. Klachten
In geval van klachten met betrekking tot de cursus kan de deelnemer zich in eerste instantie wenden tot de docent. Indien noodzakelijk, en in tweede instantie, kan men zich wenden tot
het secretariaat.
Indien een klacht schriftelijk wordt geuit, dient deze binnen 1 maand na beëindiging van de cursus of opleiding te worden ingediend via info@m2academy.nl. De klachten worden vertrouwelijk behandeld. De klachten worden binnen 10 werkdagen behandeld. Indien er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal M2 academy de indiener hiervan op de hoogte stellen en tevens laten weten dat binnen 8 weken uitsluitsel wordt gegeven.
Indien een klacht niet onderling kan worden opgelost, is er beroepsmogelijkheid bij de Geschillencommissie voor Ondernemerszaken, www.degeschillencommissie.nl. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend; eventuele consequenties worden snel afgehandeld.
Klachten en hun afhandeling zullen digitaal onbeperkt bewaard worden.

9. Aansprakelijkheid
M2 academy is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging
van eigendommen of bezittingen van de deelnemer.

10. Copyrights
Door M2 academy verstrekte software, boeken, dictaten, foto’s, video’s en ander studiemateriaal mogen alleen gebruikt worden voor het volgen van het bijbehorende programma.
Vermenigvuldigen, verspreiden of anders gebruik van de materialen is niet toegestaan.